Archives de catégorie : Gazte kantu

Bihotz Jesus maitearena

Lehen bertsua boz sintetikoan:

Lau bertsuren musika:

1 –
Bihotz Jesus maitearena
Graziaren iturria :
Hemen naiz bihotz samurrena
Zure ganat etorria.

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
2 –
Alferretan nauzu bilatu,
Bihotz beti zabaldua ;
Zure ganik naiz aldaratu :
Oi hau da zoramendua !

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?

3 –
Bihotz ihes-leku segura
Kreatura guzientzat :
Amodiozko gaindidura,
Zer egiten dut zuretzat ?

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
4 –
Bihotz guziz ona zarena,
Hasten naiz zure maitatzen ;
Zu gabe bizi daitekena
Osoki zait urrikaltzen.

Oi ezin aski laudatuzko
bihotz garbi sakratua,
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?
Noiz zaitut bada maitatuko ?
Zerk nauka sorraiotua ?

Zato Izpiritua_Veni sancte Spiritus (M)

T 100

T 150

T 180

1 –
Zaato, guure bihotzera
Eta guri zerutik
Igor zure argia.
Zaato Izpiritua !

2 –
Zaato beeharreen aita,
Zato dohain emaile
zato bihotz argia.
Zaato Izpiritua !

3 –
Miinen eeztitzaailea,
Arimen baitan zauden
Arintzaaile gozo.
Zaato Izpiritua

4 –
Laan aldiietaan pausu,
Kar aldietan bake,
Nigar minetan gozo.
Zaato Izpiritua !

5 –
Ooi argii dohaatsua,
Bete bihotz barnea
Fededun guzieri.
Zaato Izpiritua !

6-
Gaarbi loohitsuu dena,
Ihinzta idor dena,
Senda zaurturik dena.
Zaato Izpiritua !

7 –
Huunki googor daagona,
Susta hotzik dagona,
Xuxen makur doana.
Zaato Izpiritua !

8 –
Eeman feededuuneri,
Dena zuri baitaude,
zazpi dohain sainduak.
Zaato Izpiritua !

9 –
Eeman meereziimendu,
Eman salbamendua,
Eman zeruratzea.
Zaato Izpiritua !

Haurren esker onezko otoitza 2

Bai, Aita guziz ona, pozik gaude zurekin : gure bihotzak esker onez beterik dauzkagu, eta Jesusekin gure zoriona kantatzen dautzugu:

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : mundu haundi eta eder hau zuk egin duzu guretzat.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesus zure Semea eman daukuzu, gu zure ganat eremaiteko.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesusen baitan bat egiten gaitutzu, familia bereko seme-alabak bezala.

Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Hoinbeste maite gaitutzulakotz, eskerrak emaiten dauzkitzugu, zeruan goresten zaituzten aingeru eta sainduekin kantari:

Saindu Saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jainko (Jauna)
Saindu saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jauna.
Benedikatua izan bedi Jesus, ttipien eta behartsuen adixkide izaiteko zuk igorria. Hortarako etorri zen : guri erakusteko nola zu maita, eta nola elgar maita. Etorri zen, gizonen bihotzetik kentzeko adixkide izaitea debekatzen duen gaizkia, eta zoriona kentzen daukun herra.
Hitzeman dauku, Izpiritu Saindua beti gurekin izanen dela, zure biziaz bizi gaitezen.

Benedikatua da, zeru gorenetan,
Jaunaren izenean datorrena
Hozana ! Hozana ! Ho (4)
Jainko gure Aita, igor-azu zure Izpiritua, ogi eta arno hauk Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin ditezen.
Hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zaukun: Bere dizipuluekin mahainean zagolarik, ogia hartu zuen, eta otoitz bat egin, zu benedikatzeko, eta zuri eskerrak emaiteko; zatitu zuen ogia eta heieri eman zioten, erranez :
Har zazue ta jan guziek huntarik :
hau nere gorputza baita zuentzat emanen dena.

Kristo guretzat emana!
Gero, kalitza arnoz betea harturik, otoitz egin zuen, zuri eskerrak emaiteko, eta kalitza eskaini zioten, erranez :
Har zazue ta edan guziek huntarik : hau nere odolaren kalitza baita, batasun berri ta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat bekatuak barkatzeko ixuriko dena.

Kristo guretzat emana!
Eta gero erran zioten: Egizue hau nere orroitgarri.
Aita guziz ona, gogoan ditugu orai Jesus, munduaren Salbalzailearen heriotzea eta piztea. Eman zitzaikun orai
Gora zu benedikatia zii Gora zii eskerrak zuri.
eskaintzen dautzugun opari izaiteko, eta gu zu ganat eremaiteko.

Gora zu gora zu benedikatua zu
Gora zu gora zu eskerrak zuri
Entzun gaitzazu, Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun-Izpiritua mahain huntan parte dugun guzieri, gero ta elgartuago bizi gaitezen zure Elizan,… gure aita sainduarekin,… gure artzainarekin, beste artzainekin, eta zure herriaren zerbitzari guziekin.

Gorputz bat guziak zu goratzeko
Gorputz bat guziak zu goratzeko.
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak, baita maiteago izan behar gintuzkenak ere. Gogoan izan gure hilak… eta bizi huntarik bakean joan diren guziak: har ditzazu maitasunez zure etxean.

Gorputz bat guziak zu goratzeko
Bil gaitzazu gu ere egun batez zure ondoan, Jesusen Ama eta gure Ama den Maria Birjinarekin, zure Erreinuan beti iraunen duen egun pozgarria ospa dezagun. Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adixkide guziek beti goretsiko zaituzte :
Denek:

Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Aintza zuri Jauna – Aintza ! –
Jauna maite gaituzu – Maite ! –
Aintza zuri Jauna – Aintza! –
Jauna maite gaituzu.
Hunen bitartez, Hunekin eta Hunetan, Zuri, Aita, Jaungoiko guzialdunari, Izpiritu Sainduarekin batean Ospe ta aintza guzia gizaldi et gizaldi guzietan.
Amen.

Xalbat BERTERRETCHE Mikel ERRAMOU S PE Jean LARRIEU (1987)

Grabaketa osoa:

Bai, Aita guziz ona, pozik gaude zurekin : gure bihotzak esker onez beterik dauzkagu, eta Jesusekin gure zoriona kantatzen dautzugu:
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
X:Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü, Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü
Bai, maite gaitutzu : mundu haundi eta eder hau zuk egin duzu guretzat.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesus zure Semea eman daukuzu, gu zure ganat eremaiteko.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Bai, maite gaitutzu : Jesusen baitan bat egiten gaitutzu, familia bereko seme-alabak bezala.
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu (maite)
Aintza zuri Jauna (Aintza) Jauna maite gaitutzu.
Hoinbeste maite gaitutzulakotz, eskerrak emaiten dauzkitzugu, zeruan goresten zaituzten aingeru eta sainduekin kantari:
Saindu Saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jainko (Jauna)
Saindu saindu saindua (saindu)
Diren guzien Jauna
X:Saintü saintü saintia Diren güzien Jinko Jauna Saintü saintü saintia Diren güzien Jauna
Benedikatua izan bedi Jesus, ttipien eta behartsuen adixkide izaiteko zuk igorria. Hortarako etorri zen : guri erakusteko nola zu maita, eta nola elgar maita. Etorri zen, gizonen bihotzetik kentzeko adixkide izaitea debekatzen duen gaizkia, eta zoriona kentzen daukun herra.
Hitzeman dauku, Izpiritu Saindua beti gurekin izanen dela, zure biziaz bizi gaitezen.
Benedikatua da zeru gorenetan
Jaunaren izenean datorrena
Hozana ! Hozana ! Ho (4)
X: Benedikatia da zelü gorenetan Jaunaren izenian horra dena. Hozanna ! hozanna ! Ho!
Jainko gure Aita, igor-azu zure Izpiritua, ogi eta arno hauk Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin ditezen.
Hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zaukun: Bere dizipuluekin mahainean zagolarik, ogia hartu zuen, eta otoitz bat egin, zu benedikatzeko, eta zuri eskerrak emaiteko; zatitu zuen ogia eta heieri eman zioten, erranez :
Har zazue ta jan guziek huntarik :
hau nere gorputza baita zuentzat emanen dena.
Kristo guretzat emana!
Gero, kalitza arnoz betea harturik, otoitz egin zuen, zuri eskerrak emaiteko, eta kalitza eskaini zioten, erranez :
Har zazue ta edan guziek huntarik : hau nere odolaren kalitza baita, batasun berri ta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat bekatuak barkatzeko ixuriko dena.
Kristo guretzat emana!
Eta gero erran zioten: Egizue hau nere orroitgarri.
Aita guziz ona, gogoan ditugu orai Jesus, munduaren Salbalzailearen heriotzea eta piztea. Eman zitzaikun orai
Gora zu benedikatia zii Gora zii eskerrak zuri.
eskaintzen dautzugun opari izaiteko, eta gu zu ganat eremaiteko.
Gora zu benedikatua zu
Gora zu gora zu eskerrak zuri
(Xiberotarrez: Gora zü benedikatua zü Gora zü gora zu eskerrak zuri)
Entzun gaitzazu, Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun-Izpiritua mahain huntan parte dugun guzieri, gero ta elgartuago bizi gaitezen zure Elizan,… gure aita sainduarekin,… gure artzainarekin, beste artzainekin, eta zure herriaren zerbitzari guziekin.
Gorputz bat guziak zu goratzeko
Gorputz bat guziak zu goratzeko
(Xiberotarrez: Khorpitz bat güziak zü goratzeko Khorpitz bat güziak zü goratzeko)
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak, baita maiteago izan behar gintuzkenak ere. Gogoan izan gure hilak… eta bizi huntarik bakean joan diren guziak: har ditzazu maitasunez zure etxean.
Gorputz bat guziak zu goratzeko
Bil gaitzazu gu ere egun batez zure ondoan, Jesusen Ama eta gure Ama den Maria Birjinarekin, zure Erreinuan beti iraunen duen egun pozgarria ospa dezagun. Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adixkide guziek beti goretsiko zaituzte :
Denek:
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Gorputz bat guziak, zu goratzeko
Aintza zuri Jauna – Aintza ! –
Jauna maite gaituzu – Maite ! –
Aintza zuri Jauna – Aintza! –
Jauna maite gaituzu.

Hunen bitartez, Hunekin eta Hunetan, Zuri, Aita, Jaungoiko guzialdunari, Izpiritu Sainduarekin batean Ospe ta aintza guzia gizaldi et gizaldi guzietan.
Amen.

——————————————————————————————-

Xiberotarrez :
Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü, Aintza zuri Jauna, Jauna maite gütützü
Saintü saintü saintia Diren güzien Jinko Jauna Saintü saintü saintia Diren güzien Jauna
Benedikatia da zelü gorenetan Jaunaren izenian horra dena. Hozanna ! hozanna ! Ho!
Gora zü benedikatua zü Gora zü gora zu eskerrak zuri
Khorpitz bat güziak zü goratzeko Khorpitz bat güziak zü goratzeko
Khorpitz bat guziak zü goratzeko
Khorpitz bat guziak zü goratzeko
Aintza zuri Jauna Aintza
Jauna maite gütützu maite
Aintza zuri Jauna aintza
Jauna maite gütützu)

Jainkoaren erreinua

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da. (bis)

Atzokoak: atzo atzo!
biharkoak: bihar bihar!
Egun zauku Jauna mintzo,
Haren deia denek onar!

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da.
(bis)

Urrungoak: urrun urrun!
Barnekoak: barna barna!
Elgar maita elgar lagun,
Gutartean dagon Jauna!

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da.
(bis)

Lurrekoak: hurbil hurbil!
Zerukoak: gora gora!
Dohakabeen lagun ibil,
hetan baita Jauna beha!

Jainkoaren erreinua
noizko den ez galda!
Jainkoaren erreinua
gure artean da.
(bis)

Iratzeder

Zu bizirik zaudeno

Doinua: Leonard Cohen.
Kantari: Miren Tristant.

Zu bizirik zaudeno,

hegalak zabal zkitzu!

Eder baita bizia, mirets azu!

Bizia ederra baita:

osoki goza ezazu

biziaren ederra, Alleluia!

 

Biziaren erronka

aire altxa egizu!

Biziaren legea onartu!

Biziaren dei ozena

zure baitan entzun zazu!

Biziaren deiari Alleluia!

 

Emankor da bizia:

bil zkiozu fruituak!

Bizia maitasunez har azu!

Bizia mixterio da:

zer darion entzun azu!

Bizia mixterio: Alleluia!

 

Ilun dagon bizia:

zuk argitu ezazu!

Biziaren doinua kantatu!

Biziko borroka huntan

sar zaite buru belarri!

Borrokan gogotik sar Alleluia!

 

Dudan dagon munduan

beti arriska zaite!

Biziaren onetan borroka!

Gogo bihotzak zabalik

atera zaite mundura!

Gogo bihotzak: Alleluia!

 

Hitzak Mikel Erramuzpe.

Aita, Zu Bizia.

Pantxika Solorzano kantari

Aita zu ikusezina (2)

Bihotzean, ixilean zaude gordea ;

Bihotzean, ixilean laguna.

 

Aita zu hunkiezina (2)

Igorri daukuzu maitez zure semea ;

Igorri daukuzu maitez bai Hitza.

 

Aita zu hurbilezina (2)

Jesusi esker ikusten dugu bidea

Jesusi esker ikusten argia.

 

Aita zu adiezina (2)

Apaleri, zuhurreri mintzatzen zira;

Apaleri, zuhurreri egia.

 

Aita baitzira Amodio (2)

Anaitasunez mundu hau dezagun bero;

Anaitasunez mundu hau zuri so.

Hitzak Graxi Solorzano

Kanta ospa otoiztu Jainkoa

Etxeko materialarekin « norbeitek » ahal zuen bezain ongi egina…

 

 

 

 

Kanta ospa otoiztu Jainkoa

Gu guzientzat maitasun dena.

Kanta ospa bere izena  

gurekin bizi dago Jauna!

 

Da bizi guzien iturri,

Beti maitatzen gaitu!

Jaunak argi izar iduzki!

Beti maitatzen gaitu!

Kanta ospa otoiztu Jainkoa

Gu guzientzat maitasun dena.

Kanta ospa bere izena  

gurekin bizi dago Jauna!

 

Miragarriak Harek guri,

Beti maitatzen gaitu!

Ugari dauka  jan edari.

Beti maitatzen gaitu!

Kanta ospa otoiztu Jainkoa

Gu guzientzat maitasun dena.

Kanta ospa bere izena  

gurekin bizi dago Jauna!

 

Itsas Gorria du zatitu;

Beti maitatzen gaitu!

Etsaiak ditu urperatu.

Beti maitatzen gaitu!

Kanta ospa otoiztu Jainkoa

Gu guzientzat maitasun dena.

Kanta ospa bere izena  

gurekin bizi dago Jauna!

 

Graziaz bete du Maria!

Beti maitatzen gaitu!

Jenden artera da jautsia!

Beti maitatzen gaitu!

Kanta  ospa otoiztu Jainkoa

Gu guzientzat maitasun dena.

Kanta ospa bere izena  

gurekin bizi dago Jauna!

Musika: Hubert BOUREL

Errepika eta azken bertsua G Solorzanoren ganik,
ez daki xuxen norenak diren hitzak.
Bertze bertsuak MJ-k, 135. salmotik.

Melodia soilik:

 

Jaungoiko, gure Aita.

Iduzkilore (Aupa Jainkoa 3)

Partitura

Norberak kantatzeko (Tonu bat beherago)

Jaungoiko, gure Aita, goresmen bekizu.

Jaungoiko, gure Aita, otoizten zaitugu.

1 –

Izena duzu saindua, ederra zuk erreinua!

Orotan, zure nahia egiten gaiten lehia!

Jaungoiko, gure Aita, goresmen bekizu.

Jaungoiko, gure Aita, otoizten zaitugu.

2 –

Emazu, otoi Jainkoa, orori ogi gozoa,

elgarri zatitzekoa. Haz dadin mundu osoa!

Jaungoiko, gure Aita, goresmen bekizu.

Jaungoiko, gure Aita, otoizten zaitugu.

3 –

Barkatzen ditutzu zorrak, nahiz gu bihotz idorrak,

Noiz gare, gu zure haurrak, barkatzen hasi beharrak!

Jaungoiko, gure Aita, goresmen bekizu.

Jaungoiko, gure Aita, otoizten zaitugu.

4 –

Hainbeste tentaldi bada, txarretik nola aldara?

Zuk, aita, zaguzu beha, gaizkitik otoi atera!

Jaungoiko, gure Aita, goresmen bekizu.

Jaungoiko, gure Aita, otoizten zaitugu.

 

R 27