Behar ordu berezietan

Elizarentzat

Jainko Jauna,
Eliza osoa saindu egiten duzu
herrialde guzien artean :
ixur, otoi, mundu zabalean
zure Izpirituaren dohainak,
zure bihotz onak Ebanjelioaren hastapenean
egin zuena
orai ere eman eta zabal dezan
fededunen bihotzen bidez.

Fedea zabal dadin

Jainko Jauna,
zure Semea igorri duzu mundurat egiazko argi :
ixur, otoi, hitzeman duzun Izpiritua,
gizonen bihotzetan egiaren hazia erein-eta
fedearen aitormena sortaraz dezan.
Hola bataioaren bidez bizi berrirat sorturik,
denek ardietsiko dute zure herri
bakarrean sartzea.
(Aldareko Liburutik)

Eukaldunentzat
Jende guzientzat

Xalbador: Otoitzez

Jaun Zerukoa, otoitzez gaude konfidentzia betean :
amodioa pitzaraz-azu gure sort-herri maitean,
zure lekuko agertuz beti, bizi gaitezen bakean,
batek bertzea errespetatuz, batasun sendo batean.

Eta ogia sortaraz-azu gosea dagon lekuan,
gure gidari daudenak aldiz lagundu beren karguan,
izan dezaten bihotz bat eta argi bizi bat buruan,
egia eta zuzentasuna heda ditezen munduan.

Egizu, otoi, libertatea nehork ez dezan kondena,
eta ez ahantz hobenik gabe estekan eman dutena,
zuhauren edo herria gatik pairatzen ari duena,
mundu guzian errespetatu dezan gizonak gizona.

Bada hoinbertze sofrikario eta hoinbertze behartsu,
zure eskua izan dadila denen alderat indartsu ;
mundu huntako behar-orduen berri ongi baitakizu,
komeni bada, solegi diten, Jainkoa, zerbait egizu !
(Xalbador: Otoitzez)

Familiarentzat

Jainko Jauna, familiak zu baitan du
bere oinarri sendoa :
egizu gure familia izan dadin
zure Semeari eman zinionaren idurikoa.
Emaguzu elgarrekin maitasunean bizitzea,
gure lurreko pidaian Izpirituak sustaturik,
egun batez denak zure argiaren beterat
hel gaitezen.

Haurrentzat

Jauna, zuk eman dauzkiguzun haurrak
zure haur ere egin dituzu bataioaz :
emozute, otoi, gorputzeko eta arimako osagarria,
beren bihotz guziaz maita zaitzaten
eta beren indar guziez zure nahia egin dezaten.

Edozoin behar-ordutan

Jainko guziahaldun eta urrikalkorra,
bihotz onez ikus
ezinbestean gauden zure haurrak :
arin zazu gure nekea, azkar gure fedea,
zure aita-bihotz onean
beti fidantzia osoa izan dezagun.

Lanaren galdegiteko

Jauna, lanaren bidez jendea jendeagotzen duzu,
eta jendeen bidez ari zira
zuhaurek egin gauza miresgarrien edertzen :
egizu, otoi, denek izan dezaten behar duten lana,
hari esker ohoreki biziz
batzu besteen zerbitzari jar daitezen.

Eguneko lan eta ekintzen eskaintzeko

Jauna, gauza guzien hastapena eta azkena,
zure Izpirituak aitzint eta lagunt ditzala
gaurko ene urratsak,
zurekin hasi lan eta ekintzak
zurekin burura ditzadan.
(Aldareko Liburutik)

Zapalduentzat

Jauna, zure seme-alaba guziak maite dituzu :
begi onez ikus ihes egin dutenak,
desterratuak, langile arrotzak,
presunerrak, torturatuak,
bazterrerat utzi eta zapaldu guziak ;
bihozberri nezazu
ene haurride horiek onets eta lagunt ditzadan
merezi duten eta nahi duzun bezala.

Erientzat

Argia apaldua da, zaude gurekin, Jauna.
Lorik egiten ez duena beila zazu :
Zu zira argia.
Sofritzen duena bakean finka zazu :
Zu zira bakea.
Ezin jasana duena goxa eta azkar zazu :
Zu zira goxoa eta indarra.
Bakarrik dagona maiteki susta zazu :
Zu zira Maitasuna.
Lo dagona begira zazu :
Zu zira Esperantza.
Zaude gurekin, Jauna :
Zu zira Bizia.

Eriak beretzat

Jesus Jauna, nekez otoitz egiten dut :
gaitzak eta nahigabeek lehertzen naute.
Bainan zuk ere kurutzean sofritu duzu.
Zaude enekin.
Zure gain har-azu ene ezina.
Zure Izpirituak ekar dezadala argi eta indar.
Badut fidantzia zurekin sofriturik
zurekin ere biziko naizela bozkarioan betikotz.
Zu, ene Salbatzailea, ene bizia, ene guzia,
Jesus Jauna.

Hilentzat

Orroit zaite, Jauna, gure etxeko hilez
eta mundu huntarik zurekin adiskide
joan diren guziez :
harzkitzu bihotz onez zure zeruan.
Sinesten dut zure aintzaren zorion betea
nik ere izanen dutala betikotz heiekin batean,
gure begietarik nigar guziak
xukatuko dituzunean.
Orduan zu, Jauna, ziren bezala ikusiko zaitugu,
eta zure iduriko izanen gira,
zure goresle, betiko.
(Aldareko Liburutik)

Jan aitzin

Benedikatua zu, Jauna :
bizidun guzieri jatekoa emaiten diozute ;
zabal zazu gure bihotza zure goresteko,
zabal gure eskua zuk emanetik
beharduneri emaiteko. Amen.

Jan ondoan

Eskerrak zuri, Jauna,
elgarretara bildu gaituen apairu hunengatik ;
eta jendea ez baita bakarrik ogiz bizi,
emaguzu zure alderako gose eta egarria. Amen.