Tous les articles par admin1653

Argitik argia

 

Jaunak bihotzean eman daut argia,

kantuz pitz dezadan denetan ongia.

 

Argitik argia sortzen den bezala,

guk egin ongia hedatuz doala,

argitik doala, argitik argia

 

Ni naiz, dio Jaunak, munduko argia!

Ibil ongi denak, pizteko bizia.

 

Argitik argia sortzen den bezala,

guk egin ongia hedatuz doala,

argitik doala, argitik argia

 

Argi seme izan! Denak bat abia!

Elgar maitatzean zerurat lehia!

 

Argitik argia sortzen den bezala,

guk egin ongia hedatuz doala,

argitik doala, argitik argia

 

Midi formatuan telekargatzeko: Argitik argia

 

Bibliak

1- Elizen Arteko Biblia:

Lapurteraz: hemen

Batuaz: hemen. « Joan » hortan klikatu eta atalak agertzen dira. Gaineko aldean, eskuin, hautatzen ahal da usaiako ordenua edo alfabetikoa.

2- Biblia haurrentzat, joko eta guzi: hemen

 

3- Duvoisinen biblia (Bonaparte printzearen soldatapean Duvoisin kapitainak itzulia)

-Testament Çaharra : hemen

Testament berria : hemen

 

 

ARRATSEKO OTOITZ

Argiaren egilea

Argiaren egilea,
eguzkia duzu piztu
argi berriz apaintzeko
munduaren hastapena.

Goiz arratsen artekoa
eguna deitu duzuna,
gaua jausten ari baita,
entzun dei eta nigarrak.

Hobenengatik arimak
ez dezala gal bizia,
gain hartakoak ahantziz
eta gaizkirat lerratuz.

Entzun, Aita guziz ona,
eta zuk, Jainko Semea,
Izpirituarekin bat,
Nausi menderen mendetan.

Lucis Creator

Jauna, zu zaitut aterbe

Goi-goikoaren gerizan dagonak,
Guziahaldunaren itzalean bizi denak,
Jaunari dio: «Ene aterbe eta gaztelu;
ene Jainko, zutan ene fidantzia!»

Harek aterako zaitu ihiztariaren saretik
eta izurri galgarritik.
Bere hegalez begiratuko zaitu,
haren hegalperat ihes eginen duzu,
haren leialtasuna geriza ukanen duzu.

Ez zaitu ikaratuko gaueko izialdurak,
ez eta eguneko geziaren ziztuak,
ez ilunpez dabilan izurriak,
ez eta eguerdiko kutsu hilgarriak.

Eror bite mila zure ondorat,
hamar mila zure eskuinerat,
zu deusek ez hunkiko.

Idek doi-doia begia
eta ikusiko duzu gaixtoen saria,
Jauna baita zure aterbea,
Goi-goikoa zure leihorra.

Gaitzik ez zaizu gertatuko,
ez makurrik zure egoitzarat hurbilduko,
zutaz baitiote aingerueri manaturen
zure bide guzietan zaindu zaitzaten.

Eremanen zaituzte beren eskuetan,
zure oinak harri zenbait jo ez dezan.
Lehoin eta sugearen gainean duzu oina finkatuko,
lehoin kumea eta herensugea dituzu zangopilatuko.

«Eni baitago, libratuko dut,
ene izena aitortzen baitu, begiratuko dut;
dei eginen daut, eta nik ihardetsiko,
berekin ukanen nau hersturaldiko.

Libratuko dut eta ohorez jantziko,
bizitza luzez dut aseko
eta neure salbamendua diot gozaraziko».
91. salmoa

Jauna, badakizu ene berri

Jauna, ikertzen nauzu eta ezagutzen:
badakizu noiz naizen jartzen eta noiz jeikitzen,
ene gogoetak urrundik dituzu zilatzen.

Ibil nadin ala etzan, ikusten nauzu,
ene urrats guziak ezagunak dituzu.
Hitza ez dut mihiaren gainean oraino
eta jadanik, Jauna, badakizu oro.

Gibel eta aitzin inguratzen nauzu,
eta eskua gainean ezartzen dautazu.
Jakitate miresgarria, enetzat gehiegia,
ni hartaraino heltzeko goregia.

Norat nindoake urrun zureganik?
Norat ihes egin urrun zure aitzinetik?
Zerurat igan banendi, han zaude, zu,
Hilen Egoitzan etzan banendi, han ere, zu!

Goiz-argiaren hegalak hartu-ta,
joan banendi itsas mugetaraino bizitzera:
han ere zure eskuak nau gidatzen,
zure eskuina zait lotzen.

Erraiten badut: «Ilunpeak estal nezala,
egun-argia, nere inguruan, gau bilaka dadila!»,
ilunpea bera ez da zuretzat ilunpe,
eta gauak argitzen du egunaren pare.

Ene gorputza moldatu duzu,
amaren sabelean eho nauzu.
Gora zu, egin nauzulakotz hain harrigarri,
zuk eginak hain dira miresgarri !
Bai, badakit horren berri.

Nere hezurrak ez ziren gordeak zure aitzinean,
sortzen ari nintzelarik ixilean,
moldatua nintzelarik lur barnean.

Nintzen umegaia, zure begiek ikusten ninduten,
eta zure liburuan ene egun guziak idatzirik zauden,
nahiz heietarik oraino bat ere ez zen.

Oi Jainko, iker nezazu eta ezagut ene bihotza,
froga nezazu eta ezagut ene kezka.
Ikus galbidetik ote nabilan,
gida nezazu betirako bidean.
139. salmotik

Haurtxoa bezala

Jauna, ez dut harro bihotza,
ez eta ozar begia.

Ez nabil xede handien ondotik,
ez eta gauza miragarrien gibeletik.

Laño eta ixil daukat arima,
amaren altzoan haurtxoa bezala,
haurtxoa bezala daukat arima.

Israel, zure esperantza Jauna izan bedi
orai eta beti !
131. salmoa
Naizen guzia
zuri oihuz nago,
oi, Jainko bizia.
84. salmotik

Nor den dohatsu

Jendetze handiak ikustean, Jesus mendirat
igan zen eta heien irakasten hasi, erranez :

Dohatsu bihotzez behartsuak,
heiena baita Zeruetako Erresuma.
Dohatsu eztiak,
lur hitzemana (1) ukanen baitute.
Dohatsu nigarretan direnak,
kontsolamendu izanen baitute.
Dohatsu zuzentasun gose eta egarri direnak,
asea ukanen baitute.
Dohatsu urrikalkorrak,
urrikalmendu ardietsiko baitute.
Dohatsu bihotz garbiak,
Jainkoa ikusiko baitute.
Dohatsu baketiarrak,
Jainko seme deituak izanen baitira.
Dohatsu zuzentasunaren gatik gaizki erabiliak,
heiena baita Zeruetako Erresuma.
Dohatsu zuek, laidostatzen
eta gaizki erabiltzen zaituztetenean,
bai eta gezurka belzten, ene gatik.
Bozkaria eta loria zaitezte,
handia baituzue saria zeruetan.”
Ebanjelioa Jondoni Matiuren arabera 5, 3 -12

(1) Lur hitzemana = Zeruetako Erresuma.

Hemen ixtan bat ixilik nago, gogoan erabiliz
Jainkoari gaur zertan huts egin diotan ; eta barkamendu
eskatzen diot. Bainan ere eman dauzkitan
grazia guziez eskertzen dut Andredena Mariaren
kantu hau erranez :

Mariaren bozkario kantua

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari,
haren goresle kantuz ari.

Haren loriaz bozkariotan dut gogoa :
Salbatzaile dut nik Jainkoa.

Naizen neskato apal hau baitu hautatua,
mendeek neri “Dohatsua !”

Zoin handi nitan Jainko Jaun guziz indartsua !
Haren izena zoin saindua !

Urrikalmenduz betea dago mendez-mende,
sinesten duten jenden alde.

Bere besoan duen indarraz Harek ditu
bihotz hantuak barreiatu.

Beren alkitik handi-mandiak kendu ditu,
apalak aldiz goraltxatu.

Gose zaudenak nasaiki ditu gozarazi,
aseak aldiz hutsik utzi.

Behatu dio Israel bere jendeari,
lehen bezala urrikari.

Erran baitzuen gintuela gu lagunduko
Abrahamtarrak sekulako.

Ebanjelioa San Luken arabera 1, 46-55

Gure Aita…

Aita, gau huntan zuri otoitzez gaude :
gure bihotzetarat ixur-azu
itzal ez daitekeen zure maitasunaren garra,
eta sarraraz gaitzazu egun batez
zure betiereko argian ;
galdegiten dautzugu
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
edo
Aita, maite zaituguneri,
gure bekatu guzien gatik,
zure bakea emaguzu :
goxa ditzala gure bihotzak,
deusek, ez biziak ez herioak
ez baigaitu zure ganik berexten ahal ;
galdegiten dautzugu
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Goizeko otoitz

Izpiritua bihotzen argia
Zato, Izpiritua,
eta guri zerutik
igor zure argia.
Zato, behartsuen aita,
zato, dohain emailea,
zato, bihotzen argia.
Kontsolatzaile hoberena,
arimetan zaudena,
minen eztitzailea.
Lan aldietan pausu,
bero aldietan itzal,
nigar aldietan gozo.
Oi argi dohatsua,
fededun guzieri
bete bihotz barnea.

Zure laguntza gabe
deus ez da jendean,
deus hoben gabe.
Garbi lohi dena,
urezta idor dena,
senda zauri dena.
Hunki gogor dagona,
susta hotzik dagona,
xuxent makur doana.
Zazpi dohain sainduak
eman fededuneri,
dena zuri daudeneri.
Eman merezimendu,
eman salbamendu,
eman betiko zorion.

Mendekosteko kantu

Goizetik zure ondotik nabila

Jainko, ene Jainkoa,
goizetik zure ondotik nabila,
zure egarriz daukat arima,
zure tirriaz gorputza,
lur idor, egarri, urgabe iduria.
Zuri begira egon naiz saindutegian,
zure indarra eta ospea ikusi nahian.

Bizia baino hobea da zure maitasuna !
ene ezpainek eginen dute zure gorespena.
Bai, benedikatuko zaitut bizi naizeno,
eskuak zuri dei eginez ditut altxatuko.
Jakirik gozoenez bezala naiz aseko,
ezpain alaiez ene ahoak zaitu goretsiko.

Zutaz oroitzen naiz ohe gainean,
ene gogoa zuri dago gauean.
Bai, zu ukan zaitut laguntzaile;
pozez oihuka nago zure hegalen itzalean.
Zuri lotua dago nere gogoa osorik,
zure eskuak nauka xutik.

63. salmotik

Bihotz ona da Jauna

Goretsiko zaitut, ene Jainko, ene errege,
benedikatuko dut zure izena betiere.
Benedikatuko zaitut egunoro,
zure izena betiere goraipatuko.

Urrikalkorra eta bihozbera da Jauna,
berant-hasarre eta ongi-nahi handikoa.
Ona da Jauna guzientzat,
samurra berak egin guzientzat.

Fidagarria da Jauna bere hitz guzietan,
leiala bere egintza orotan.
Erortzer direnak, Jaunak xutik atxikitzen ditu,
lur-joak altxatzen.

Egin beza nere ahoak jaunaren gorespena
eta benedika bezate izaki guziek haren izen saindua
beti eta beti !

145. salmotik

Aintza Jaunari

Aintza zeruetan Jaungoikoari,
eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.
Hain handi eta eder zaitugulakotz,
gora zu, benedikatua zu.
Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.
Jainko Jauna, zeruko errege.
Jaungoiko Aita guziahalduna.

Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo.
Jainko Jauna
Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
urrikal, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude zu,
urrikal, Jauna.
Zu bakarrik saindua.
Zu bakarrik Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo.

Izpiritu Sainduarekin
Jainko Aitaren argitan.
Amen.

Manamendurik handiena

Lege-gizon batek, hutsean atzeman nahiz,
Jesusi galdegin zion :
“Irakasle Jauna, zoin da
Legeko manamendurik handiena ?”
Jesusek ihardetsi :

“Maitatuko duzu zure Jainko Jauna
zure bihotz guziaz,
zure arima guziaz
eta zure gogo guziaz.

Horra manamendu handiena, lehena.
Eta bigarrena horren betekoa da :
Maitatuko duzu zure aldeko laguna
zeure burua bezala.
Bi manamendu horietan dago lege guzia,
bai eta profetak.”

Ebanjelioa Jondoni Matiuren arabera 22, 37-40

Hemen ixtan bat ixilik nago ikusteko nola bete dezaketan
gaur Jainkoaren manamendurik handiena.

Bake emaile

Egizu, Jauna, nitarik zure bakearen emailea :

Herra den lekuan, ezar dezadan maitasuna ;
laidoa den lekuan, ezar dezadan barkamendua ;
berexgoa den lekuan, ezar dezadan batasuna ;
gezurra den lekuan, ezar dezadan egia ;
duda den lekuan, ezar dezadan fedea ;
etsia den lekuan, ezar dezadan esperantza ;
ilunpea den lekuan, ezar dezadan argia ;
hisdura den lekuan, ezar dezadan bozkarioa.

Jauna, egizu bila dezadan lehenik
ez kontsolatua izaitea, baizik kontsolatzea,
ez konprenditua izaitea, baizik konprenditzea,
ez maitatua izaitea, baizik maitatzea .

Emanez baitugu ukaiten,
guhaur ahantziz baitugu aurkitzen,
barkatuz baitugu barkamendu ardiesten,
hilez baigira betiereko bizirat pizten.

Gure Aita…

Aita, gaur ere zuri buruz goazi :
maitasunez gida gaitzazu bidean,
zure Semea lagun
eta Izpiritu Saindua indar,
galdu gabe zutaraino hel gaitezen.
edo
Aita, zure Hitzari eta Izpirituaren indarrari
zabal zazu gure bihotza.
Emaguzu aski argi
zure nahia nun den ikusteko,
eta aski kar
egun huntan haren betetzeko.
edo
Jainko betierekoa,
zure maitasuna neurrigabea da.
Guk merezitu eta gutiziatu baino gehiago
betetzen dituzu gure galdeak.
Ixur-azu gure gainerat zure urrikalmendua,
gure bihotza kezkatzen duena kendurik,
eman dezaukuzun
eskatzerat ausartatzen ez girena.
Aldareko liburutik

Aingeru batek Mariari

Aingeru batek Mariari
dio : “Graziaz betea,
Jaungoikoaren Semeari
emanen diozu sortzea.”
Agur Maria…
“Jainkoaren nahi saindua
ni baitan dadin egina !
Izan nadien amatua,
bainan geldituz birjina.”
Agur Maria…
Orduan Berbo dibinoa
gorputz batez da beztitzen.
Oi ontasun egiazkoa :
Jauna gurekin egoiten !
Agur Maria…
Otoitz zazu zure Semea,
gure ama amultsua ;
izan dezagun fagorea
ardiesteko zerua.
Agur Maria…

Usaiako otoitzak

 

Kurutzearen seinalea
Aitaren
eta Semearen
eta Izpiritu Sainduaren izenean.
Amen.

Ospe Aitari
Ospe Aitari, Semeari,
bai Izpiritu Sainduari,
lehen bezala orai ere,
hala dadila betiere.

Jaunaren otoitza
Gure Aita zeruetan zarena,
saindu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun huntako ogia.
Barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunaz geroz.
Eta ez gu tentaldirat ereman,
bainan atera gaitzazu gaitzetik.

Agur, Maria
Agur, Maria, graziaz betea,
Jauna da zurekin,
benedikatua zare emazte guzien artean,
eta benedikatua da
zure sabeleko fruitua, Jesus.
Maria Saindua,
Jainkoaren ama,
egizu otoitz gu bekatorosentzat,
orai eta gure heriotzeko orenean.
Amen.

Sinesten dut
Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,
zeruaren eta lurraren kreatzailean.
Eta Jesu Kristo haren seme bakar,
gure Jauna baitan ;
zoin kontzebitu baitzen
Izpiritu Sainduaren bertutez,
sortu zen Maria Birjina ganik,
pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian,
kurutzefikatu zuten, hil zen, eta ehortzi zuten ;
jautsi zen ifernuetarat,
hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik,
igan zen zeruetarat,
jarria dago Jainko Aita
botere guzia duenaren eskuinean,
handik etorriko da bizien eta hilen jujatzerat.
Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,
Eliza katoliko, sainduan,
sainduen partaliertasunean,
bekatuen barkamenduan,
haragiaren piztean,
beti iraunen duen bizitzean.
Amen.

Fede aitormena
Zu baitan sinesten dut,
Jauna, Jainko bakarra.
Bataioari esker zure biziaz bizi naiz.
Azkar zazu ene fedea,
eta Izpiritu Saindua igor ezadazu
beti Jesu Kristo zure Semeari jarraik nakion.
edo
Ene Jainkoa, sinesten ditut,
zinez eta bihotz guziaz,
Elizak sinesten eta erakasten dituen egia guziak :
zeren zuk, egia bera zarenak,
erakatsi baitiozkatzu.
Esperantza aitormena
Zu baitan esperantza dut, Jauna.
Maite zaituzteneri
egiazko bizia hitzeman diozute.
Azkar zazu ene fidantzia,
Jesu Kristo zure Semeak herioa garaitu duelakotz,
oraidanik betiko bizia emaiten dautazula.
edo
Ene Jainkoa, esperantza dut,
sineste fermu batekin, emanen dautazula,
Jesu Kristoren merezimenduen gatik,
mundu huntan zure grazia,
eta zure manamenduer jarraikitzen banaiz,
bestean zure loria,
zeren hitzeman baituzu,
eta baitzare zure hitzetan osoki leiala.
Maitasun aitormena
Maite zaitut, Jauna,
zuk lehenik maitatu nauzulakotz.
Zure Izpirituak ene baitan
azkar dezala maitasuna,
jende guziak maita ditzadan
bururaino maitatu zituen
Jesu Kristo zure Semeak bezala.
edo
Ene Jainkoa, maite zaitut,
ene bihotz guziaz eta gauza guzien gainetik,
zeren baitzare guziz ona eta osoki maitagarria ;
maite dut halaber ene laguna ene burua bezala
zure amorea gatik.

Bekatuen urrikia
Aitortzen diot Jainko guziz ahaltsuari,
eta zueri ere bai, ene haurrideri,
bekatu egin dutala
gogoeta, hitz eta egitez,
eta egin beharrak ez eginez :
bai, bekatore naiz.
Horrengatik eskatzen diotet
Andredena Maria beti Birjinari,
aingeru eta saindu guzieri,
eta zueri ere bai, ene haurrideri,
otoitz egin dezozuen ene alde
Jainko gure Jaunari.

Urriki aitormena
Jauna, bekatu egin dut
zure kontra eta ene anaien kontra,
bainan zuk barkatzen duzu.
Onar zazu ene urrikia,
eta emadazu zure maitasunaren arabera
bizitzeko indarra.
edo
Jainko gure Aita,
maite gaituzu, eta beti barkatzen.
Urriki dut gaizkia eginik :
lagunt nezazu ene bihotzaren berritzen,
eta zure haur bezala bizitzen.
edo
Ene Jainkoa,
handizki damu dut zu ofentsaturik,
zeren guziz ona zaren
eta zeren bekatua hastio duzun.
Barka zadazu
Jesu Kristoren merezimenduen gatik.
Hartzen dut xede zin bat,
zure graziarekin batean,
zu gehiago ez ofentsatzeko
eta penitentzia egiteko.

Argiaren lehen zirrinta

 

Argiaren lehen zirrinta

Zure ganik sortu baita

denak Jauna gaiten bil eta

Zure aintza dugun kanta (bis)

1 –

Zuk emanik dugu bizia,

Zuk emanik iguzkia.

Kantuz jeiki mundu guzia,

Jauna baitan bozkaria.

2 –

Lurpetik da Kristo jalia,

Altxaturik hil-harria.

Hura lagun gaiten abia

Moldatzean lur berria.

3 –

Gure beha dagon Aitari

Denak etor gaur kantari;

Goazen gero Kristo iduri

Emanez gar munduari.

118. salmoa L.a. 18 / S.a. 17 (bukatzekoa)

Urteko 6. Igandea A

Partitura

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

Dohatsu bide garbi garbian ari dena,

Jainko legean dabilana.

Dohatsu Jaunak manatueri jartzen dena,

Bihotzez bila doakona.

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

Zuk dauzkigutzu manamenduak guri eman,

Osoki gaiten ibil hoitan.

Nere bideak agian zuzen doatzila,

Legeari jar nondik nola.

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

On izan zaite zure hunentzat, bizi nadin,

Zuk manatua dudan egin.

Zabal-zkidatzu neri begiak, dudan goza

Zure legeen argi gaitza.

Dohatsu Jaunak eman legean dabiltzanak.

Zure nahien bidea erran nondik non den,

Hartan artoski bainaiz joanen

Argi nezazu zure legean sartu arte,

Bihotz guziaz dudan bete.