Usaiako otoitzak

 

Kurutzearen seinalea
Aitaren
eta Semearen
eta Izpiritu Sainduaren izenean.
Amen.

Ospe Aitari
Ospe Aitari, Semeari,
bai Izpiritu Sainduari,
lehen bezala orai ere,
hala dadila betiere.

Jaunaren otoitza
Gure Aita zeruetan zarena,
saindu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun huntako ogia.
Barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunaz geroz.
Eta ez gu tentaldirat ereman,
bainan atera gaitzazu gaitzetik.

Agur, Maria
Agur, Maria, graziaz betea,
Jauna da zurekin,
benedikatua zare emazte guzien artean,
eta benedikatua da
zure sabeleko fruitua, Jesus.
Maria Saindua,
Jainkoaren ama,
egizu otoitz gu bekatorosentzat,
orai eta gure heriotzeko orenean.
Amen.

Sinesten dut
Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,
zeruaren eta lurraren kreatzailean.
Eta Jesu Kristo haren seme bakar,
gure Jauna baitan ;
zoin kontzebitu baitzen
Izpiritu Sainduaren bertutez,
sortu zen Maria Birjina ganik,
pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian,
kurutzefikatu zuten, hil zen, eta ehortzi zuten ;
jautsi zen ifernuetarat,
hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik,
igan zen zeruetarat,
jarria dago Jainko Aita
botere guzia duenaren eskuinean,
handik etorriko da bizien eta hilen jujatzerat.
Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,
Eliza katoliko, sainduan,
sainduen partaliertasunean,
bekatuen barkamenduan,
haragiaren piztean,
beti iraunen duen bizitzean.
Amen.

Fede aitormena
Zu baitan sinesten dut,
Jauna, Jainko bakarra.
Bataioari esker zure biziaz bizi naiz.
Azkar zazu ene fedea,
eta Izpiritu Saindua igor ezadazu
beti Jesu Kristo zure Semeari jarraik nakion.
edo
Ene Jainkoa, sinesten ditut,
zinez eta bihotz guziaz,
Elizak sinesten eta erakasten dituen egia guziak :
zeren zuk, egia bera zarenak,
erakatsi baitiozkatzu.
Esperantza aitormena
Zu baitan esperantza dut, Jauna.
Maite zaituzteneri
egiazko bizia hitzeman diozute.
Azkar zazu ene fidantzia,
Jesu Kristo zure Semeak herioa garaitu duelakotz,
oraidanik betiko bizia emaiten dautazula.
edo
Ene Jainkoa, esperantza dut,
sineste fermu batekin, emanen dautazula,
Jesu Kristoren merezimenduen gatik,
mundu huntan zure grazia,
eta zure manamenduer jarraikitzen banaiz,
bestean zure loria,
zeren hitzeman baituzu,
eta baitzare zure hitzetan osoki leiala.
Maitasun aitormena
Maite zaitut, Jauna,
zuk lehenik maitatu nauzulakotz.
Zure Izpirituak ene baitan
azkar dezala maitasuna,
jende guziak maita ditzadan
bururaino maitatu zituen
Jesu Kristo zure Semeak bezala.
edo
Ene Jainkoa, maite zaitut,
ene bihotz guziaz eta gauza guzien gainetik,
zeren baitzare guziz ona eta osoki maitagarria ;
maite dut halaber ene laguna ene burua bezala
zure amorea gatik.

Bekatuen urrikia
Aitortzen diot Jainko guziz ahaltsuari,
eta zueri ere bai, ene haurrideri,
bekatu egin dutala
gogoeta, hitz eta egitez,
eta egin beharrak ez eginez :
bai, bekatore naiz.
Horrengatik eskatzen diotet
Andredena Maria beti Birjinari,
aingeru eta saindu guzieri,
eta zueri ere bai, ene haurrideri,
otoitz egin dezozuen ene alde
Jainko gure Jaunari.

Urriki aitormena
Jauna, bekatu egin dut
zure kontra eta ene anaien kontra,
bainan zuk barkatzen duzu.
Onar zazu ene urrikia,
eta emadazu zure maitasunaren arabera
bizitzeko indarra.
edo
Jainko gure Aita,
maite gaituzu, eta beti barkatzen.
Urriki dut gaizkia eginik :
lagunt nezazu ene bihotzaren berritzen,
eta zure haur bezala bizitzen.
edo
Ene Jainkoa,
handizki damu dut zu ofentsaturik,
zeren guziz ona zaren
eta zeren bekatua hastio duzun.
Barka zadazu
Jesu Kristoren merezimenduen gatik.
Hartzen dut xede zin bat,
zure graziarekin batean,
zu gehiago ez ofentsatzeko
eta penitentzia egiteko.